As contas de Praza

Fundación Praza Pública é a responsable institucional do xornal Praza.gal. É unha fundación sen ánimo de lucro que ten por finalidade estatutaria o fomento da información e o debate público como forma de contribución ao exercicio cívico da cidadanía galega e  a promoción da cultura e a lingua galegas. Constituíuse en maio de 2012 e está rexistrada como fundación de interese galego, polo que as achegas das socias e socios contan coas correspondentes desgravacións no IRPF e no imposto de sociedades.

Informe financeiro de 2021

De acordo coa nosa política de transparencia, achegamos un resumo das contas económicas de Praza no ano 2021 unha vez aprobadas polos órganos correspondentes da Fundación Praza Pública.

No pasado ano logramos, grazas ao apoio da comunidade de Praza, un resultado próximo ao equilibrio anual. Melloramos significativamente os ingresos no que atinxe á colaboración das socias e socios, cuns ingresos de algo máis de 48.410 euros que supoñen un incremento de aprox. 4.000 € con relación ao ano anterior. No que atinxe á publicidade, grazas ás asociacións, institucións e empresas que confiaron en Praza.gal como soporte das súas insercións publicitarias, os ingresos ascenderon a 69.138,71 euros, o que implica unha importante diminución cos anos anteriores, parcialmente compensada co incremento das achegas das socias e socios

https://api.praza.gal/storage/uploads/rvorx-ingresos-fundaci-n-praza-p-blica-2021-ac61340.png

Durante o ano 2021 mantivemos estables os gatos de persoal. Os fondos destinados a gastos de salarios e cotizacións á Seguridade Social situáronse en algo máis de 92.000 euros e supoñen o 76% dos gastos totais. Esa porcentaxe elévase ata o 92% tendo en conta as colaboracións xornalísticas puntuais e outras contratacións externas. En troques, o resto de gastos (xestión, mantemento) reducíronse con relación ao ano anterior, con algo máis de 9.000 euros.

https://api.praza.gal/storage/uploads/ftx1q-gastos-fundaci-n-praza-p-blica-2021-f9d2681.png

Como amosa o cadro sobre estas liñas, o resultado final antes de impostos da Fundación Praza Pública no exercicio 2021 foi de -3.366,95 euros. Este pequeno resultado negativo foi asumible cos remanentes de anos anteriores, máis aínda tendo en conta o esforzo de consolidación da revista VINTE, grazas en especial ao incremento das achegas das socias e socios.

Este foi o escenario económico co que encaramos o ano 2020 en cuxo inicio a crise do coronavirus obrigou, tamén ao equipo de Praza.gal, adaptar xeitos de traballar e redobrar os esforzos nun contexto de previsible redución dos ingresos, sobre todo no que atinxe aos que chegan pola vía das insercións publicitarias. É por iso que a Fundación Praza Pública agradece de maneira moi especial tanto o apoio das socias e socios como o das empresas, entidades e institucións que, malia todo, continúan a confiar no noso xornal como soporte publicitario. 

As socias e socios, o noso futuro, tamén na crise da COVID-19

O ano 2021 foi moi intenso informativamente e os nosos datos de tráfico así o acreditaron, mesmo tendo en conta a 'normalización' do tráfico tras un 2020 marcado polo confinamento. Así sucedeu malia aos atrancos alleos a Praza.gal, como a política dalgunha das principais redes sociais cara aos medios de comunicación, lastrando a difusión de contidos informativos. Tamén malia aos obstáculos que permanecen na contorna informativa galega, como a desigual política de axudas e insercións publicitarias dalgunhas das principais institucións públicas do país, que continúan a distorsionar o peso real de cada medio sen ter en conta aspectos como a súa difusión real, a súa política laboral ou o uso da lingua galega.

O apoio da comunidade é a mellor garantía de podermos editar cada día un xornal plural e en galego e de facelo cun cadro de persoal estable en condicións laborais dignas, máis aínda na actual crise

Estes e outros motivos, como á primacía de grandes plataformas como Google e Facebook no mercado publicitario, non fan máis que fortalecer a nosa aposta comunitaria polas socias e socios como chave do futuro de Praza.gal. O apoio da comunidade é, ao cabo, a mellor garantía de podermos editar cada día un xornal plural e en galego e de facelo cun cadro de persoal estable en condicións laborais dignas. Neste sentido, ao fío do noso décimo aniversario, o propósito de Praza é que o espazo de socias e socios siga medrando e ofrecendo novas posibilidades nun contexto xeral no que os ecos da crise da COVID-19 seguen facendo aínda máis preciso o seu apoio.

En virtude da lexislación vixente en materia de entidades sen fins lucrativos e mecenado, as achegas das socias e socios de Praza.gal son doazóns á Fundación Praza Pública. Tal e como fixa o Real Decreto-lei 17/2020, a persoa física que as realiza ten dereito a deducir da cota íntegra do IRPF un 80% dos primeiros 150 euros doados -do total de doazóns que realice a estas entidades-, e do que exceda de 150 euros, o 35 %. A normativa vixente mantén o límite do 10 % da base liquidable  do contribuínte. Podes consultar polo miúdo estas desgravacións neste espazo.